XXIV. TANHA VAGGA ~ Napsu pepenginan
1. manujassa pamattacārino, taṇhā vaḍḍhati māluvā viya.
so plavatī hurā huraṃ, phalamicchaṃva vanasmi vānaro.
Tumrap manungsa kang kalepyan uripe, ing kono napsu pepenginane tuwuh kayadene tanduran mrambat "maluva". Dheweke mlumpat saka panguripan kang siji marang panguripan liyane, kayadene kethek kang seneng woh-wohan colat-colot ing alas.
334
2. yaṃ esā sahate jammī, taṇhā loke visattikā.
sokā tassa pavaḍḍhanti, abhivaṭṭhaṃva bīraṇaṃ.
Ing ndonya iki, sing sapa kawasesa dening napsu pepenginan kang mawa racun sarta nistha iku, ing kono kasedihan bakal terus ngembara, kayadene suket "virana" kang kasiraman banyu kanthi becik.
335
3. yo cetaṃ sahate jammiṃ, taṇhaṃ loke duraccayaṃ.
sokā tamhā papatanti, udabinduva pokkharā.
Ing ndonya iki, sing sapa bisa ngalahake napsu pepenginan kang mawa racun angel tinumpes iku, ing kono kasedhihan bakal sumingkir saka sajroning dhirine, kayadene banyu kang tumetes saka godhong trate.
336
4. taṃ vo vadāmi bhaddaṃ vo, yāvantettha samāgatā.
taṇhāya mūlaṃ khaṇatha, usīratthova bīraṇaṃ.
mā vo naḷaṃva sotova, māro bhañji punappunaṃ.
Dak andharake marang sira kabeh: Muga-muga sira kabeh kang wis andher ing kene antuk karaharjan. Bedholen hardaning napsu pepenginan sak-oyot-oyote, kayadene wong kang njabut oyote suket "Virana" kang arum gandane. Supaya Mara ora ngrabasa sira maneh, kayadene santering banyu kali kang nglarudake suket alang-alang kang tuwuh ing sapinggire.
337
5. yathāpi mūle anupaddave daḷhe, chinnopi rukkho punareva rūhati.
evampi taṇhānusaye anūhate, nibbattatī dukkhamidaṃ punappunaṃ.
Kayadene sawijining wit, sanajan wis ditegor bakal thukul semi maneh manawa oyot-oyote isih rosa sarta ora kasirnakake. Sasuwene oyote napsu pepnginan ora kasirnakake, ing kono panandhang bakal mawola-wali tuwuh maneh.
338
6. yassa chattiṃsati sotā, manāpasavanā bhusā.
māhā vahanti duddiṭṭhiṃ, saṅkappā rāganissitā.
Manawa hardaning napsu pepenginan 36 warna, kang mili santer tumuju marang lesan-lesan kang nyenengake, ing kono alune pikiran-pikiran kang kebak dening napsu bakal nyeret wong kang darbe wawasan nyasar kaya mangkono iku.
339
7. savanti sabbadhi sotā, latā uppajja tiṭṭhati.
tañca disvā lataṃ jātaṃ, mūlaṃ paññāya chindatha.
Ing ngendi-endi mili (napsu pepinginan); ing ngendi-endi tetuwuhan rambatan thukul mrambat. Menawa kowe manoni tetuwuhan rambat mrajak ngambrah-ambrah, ing kono kowe kudu munggeli oyote sarana lading (kawicaksanan).
340
8. saritāni sinehitāni ca, somanassāni bhavanti jantuno.
te sātasitā sukhesino, te ve jātijarūpagā narā.
Sajrone dhiri-pribadi titah-titah tuwuh rasa sengsem tumuju marang lesan-lesaing indriya, sarta dheweke banjur kapikut dening pepenginan-pepenginan indriya. Karana kapidereng marang bab-bab kang nyenengake, mburu kanikmatan-kanikmatan indriya, ing kono dheweke dadi korbane kelahiran umur tuwa.
341
9. tasiṇāya purakkhatā pajā, parisappanti sasova bandhito.
saṃyojanasaṅgasattakā, dukkhamupenti punappunaṃ cirāya.
Titah-titah kang kabanda dening napsu pepenginan, lumayu mrana-mrene kayadene truwelu kang klebu ing pasangan. Karana kabanda sarta kablenggu, dheweke nemahi panandhang wola-wali wektu kang suwe.
342
10. tasiṇāya purakkhatā pajā, parisappanti sasova bandhito.
tasmā tasiṇaṃ vinodaye, ākaṅkhanta virāgamattano.
Titah-titah kang kabanda dening napsu pepenginan, lumayu mrana-mrene kayadene truwelu kang klebu ing pasangan. Karana iku, sawijining bhikkhu kang kepengin dhiri pribadine mardika, dheweke kudu mbuwang napsu-napsu pepenginane.
343
11. yo nibbanatho vanādhimutto, vanamutto vanameva dhāvati.
taṃ puggalametha passatha, mutto bandhanameva dhāvati.
Sawise uwal saka pepenginan, urip sesomahan, banjur nglakoni urip mertapa. Nanging yen dheweke isih mbaleni kesenengan-kesenengan mau, wong kang mangkono iku ateges isih durung uwal saka bebandaning napsu-pepenginan.
344
12-13. na taṃ daḷhaṃ bandhanamāhu dhīrā, yadāyasaṃ dārujapabbajañca.
sārattarattā maṇikuṇḍalesu, puttesu dāresu ca yā apekkhā.

etaṃ daḷhaṃ bandhanamāhu dhīrā, ohārinaṃ sithilaṃ duppamuñcaṃ.
etampi chetvāna paribbajanti, anapekkhino kāmasukhaṃ pahāya.
Wis kaandhaake dening wong wicaksana, menawa bebandan kang kagawe saka rami; kayu; saka wesi pisan, iku ora santosa. Ananging, bebandan marang anak-bojo sarta bandha-donya, sejatine bebandan kang luwih santosa.
Wis kaandhaake dening wong wicaksana, menawa bebandan kang kaya mangkono iku santosa banget, bisa ngunsalake wong mangisor; alus sarta banget angel wudhar-wudharane. Ananging najanto mangkono para wicaksana bisa medhotake bebandan iku, ing kono dheweke pada ninggal kadonyan, tanpa bebandan, sarta ngeculake kesenengan-kesenengan indriya.
345-346
14. ye rāgarattānupatanti sotaṃ, sayaṃkataṃ makkaṭakova jālaṃ.
etampi chetvāna vajanti dhīrā, anapekkhino sabbadukkhaṃ pahāya.
Dheweke kang katrem marang napsu indriya bakal tumiba ing cakramanggilanganing urip, kayadene kala-mangga kang tiba ing sajrone jaring gaweyane dhewe. Ananging para wicaksana uga bisa nugel bebandan iku, dheweke padha ninggal kadonyan, tanpa bebandan sarta ngeculake kesenengan-kesenengan indriya.
347
15. muñca pure muñca pacchato, majjhe muñca bhavassa pāragū.
sabbattha vimuttamānaso, na punaṃ jātijaraṃ upehisi.
Tinggalen apa kang wis kapungkur, kang bakal tumeka, utawa kang saiki (kraket marang panggodhane panca-indriya), sarta nggayuha Gisiking Sabrang (Nibbana). Sarana pikiran kang wis mardika, kowe ora bakal nemahi lahir sarta umur tuwa maneh.
348
16. vitakkamathitassa jantuno, tibbarāgassa subhānupassino.
bhiyyo taṇhā pavaḍḍhati, esa kho daḷhaṃ karoti bandhanaṃ.
Wong kang pikirane goroh, karegem dening napsu, sarta mung maspadakake marang bab-bab kang nyenengake, bakal terus wuwuh hardaning pepenginane. Sajatine wong kang kaya mengkono iku mung bakal nyingseti blenggune dhewe.
349
17. vitakkūpasame ca yo rato, asubhaṃ bhāvayate sadā sato.
esa kho byanti kāhiti, esa checchati mārabandhanaṃ.
Wong kang bungah ing sajroning nentremake pikirane; mempeng nyatitekake marang bab-bab kang njejemberi (minangka lesan sajroning semadi), sarta tansah eling, ing kono dheweke bakal bisa mungkasi sakabehing hardhaning pepenginan, sarta nyirnakake bebandaning Mara.
350
18. niṭṭhaṅgato asantāsī, vītataṇho anaṅgaṇo.
acchindi bhavasallāni, antimoyaṃ samussayo.
Wong kang wis nggayuh marang gegayuhan kang pungkasan, dheweke wis ora duwe was-sumelang, cedha batin, sarta napsu pepenginan; dheweke wis munggel ruji-rujining urip. Tumrap wong Suci (Arahat) mangkono iku, jasad iki minangka jasade kang pungkasan.
351
19. vītataṇho anādāno, niruttipadakovido.
akkharānaṃ sannipātaṃ, jaññā pubbāparāni ca.
sa ve 'antimasārīro, mahāpañño mahāpuriso'ti vuccati.
Manungsa kang wis kalis saka napsu pepenginan, ora kraket marang apa wae, mumpuni ing saliring kawruh (Dhamma), ing kono wus mungguh banget lamun sinebut: "kang darbe jasad pungkasan" (Arahat), manungsa kang sinung kawicaksanan Agung, sawijining manungsa "Sampurna".
352
20. sabbābhibhū sabbavidūhamasmi, sabbesu dhammesu anūpalitto.
sabbañjaho taṇhakkhaye vimutto, sayaṃ abhiññāya kamuddiseyyaṃ.
Aku wis ngasorake sakabehing. Aku wis ngawekani sakabehing. Aku wis ninggalake sakabehing. Sawise nyirnakake hardaning pepenginan aku sanyata mardika. Sawise ngawekani samubarang sarana pambudidayaku dhewe, sapa baya kang patut daksebut guru?
353
21. sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti, sabbarasaṃ dhammaraso jināti.
sabbaratiṃ dhammarati jināti, taṇhakkhayo sabbadukkhaṃ jināti.
Dedana Dhamma ngalahake sakabehing dedana liyane; Rasaning Dhamma ngalahake sakabehing rasa liyane; kabungahan sajroning Dhamma ngalahake sakabehing kabungahan liyane. Manungsa kang wus nyirnakake hardaning pepenginan bakal ngalahake sakabehing panandhang.
354
22. hananti bhogā dummedhaṃ, no ca pāragavesino.
bhogataṇhāya dummedho, hanti aññeva attanaṃ.
Kasugihan bakal nyirnakake wong kang bodho, ananging ora bisa nyirnakake dheweke kang padha ngupaya Gisiking Sabrang (Nibbana). Karana srakah marang kasugihan, wong bodho bakal nyirnakake liyan sarta awake dhewe.
355
23. tiṇadosāni khettāni, rāgadosā ayaṃ pajā.
tasmā hi vītarāgesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.
Suket-suket mahanani bebaya tumrap tegal lan sawah; napsu pancaindriya mahanani bencono tumrap manungsa. Karana iku, misungsung marang para kang wus kalis saka hardaning pancaindriya bakal nuwuhake kanugrahan gedhe.
356
24. tiṇadosāni khettāni, dosadosā ayaṃ pajā.
tasmā hi vītadosesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.
Suket-suket iku mahanani bebaya tumrap tegal lan sawah; rasa benci mahanani bencono tumrap manungsa. Karana iku, misungsung marang kang wus kalis saka rasa benci bakal nuwuhake kanugrahan gedhe.
357
25. tiṇadosāni khettāni, mohadosā ayaṃ pajā.
tasmā hi vītamohesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.
Suket-suket iku mahanani bebaya tumrap tegal lan sawah; pepetenging batin iku mahanani bencono tumrap manungsa. Karana iku, misungsung marang para kang wus kalis ing eppetenging batin bakal nuwuhake kanugrahan gedhe.
358
26. (tiṇadosāni khettāni, icchādosā ayaṃ pajā.
tasmā hi vigaticchesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.)
tiṇadosāni khettāni, taṇhādosā ayaṃ pajā.
tasmā hi vītataṇhesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.
Suket-suket iku mahanani bebaya tumrap tegal lan sawah; pepenginan mahanani dahuru tumrap manungsa. Karana iku, misungsung marang kang padha kalis ing hardaning pepenginan bakal nuwuhake kanugrahan gedhe.
359